Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1 Opdrachtnemer: Takoda met ondernemingsnummer 0637.775.493 en vertegenwoordigt door Kim Schreyen, gevestigd te Lochristi.

1.2 Opdrachtgever: eigenaar van de hond(en).

1.3 Opdracht: het uitlaten en het vervoeren van de hond(en).

1.4 Hond(en): de hond(en) van de opdrachtgever welke door Takoda uitgelaten worden.

Artikel 2: Algemeen

2.1 Op alle opdrachten zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan nadrukkelijk is afgeweken. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn alleen mogelijk indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en ondertekend zijn door zowel de opdrachtgever als door Takoda.

2.2 Takoda behoudt zich ten alle tijden het recht om de algemene voorwaarden en tarieven te wijzigen. De opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en tarieven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.

2.3 De algemene voorwaarden kunnen te allen tijde geraadpleegd worden via de website www.takoda-dogs.be of kunnen op verzoek opgevraagd worden.

2.4 Op de algemene voorwaarden zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Artikel 3: Rechten en plichten van Takoda

3.1 De hond(en) worden door Takoda op het afgesproken adres opgehaald en teruggebracht.

3.2 De hond(en) mag/mogen voor het uitlaten door Takoda meegenomen worden naar een andere plek dan de woonplaats van de opdrachtgever, enkel en alleen met schriftelijk akkoord van de opdrachtgever.

3.3 Takoda is niet aan te merken als bezitter van de hond(en).

3.4 Takoda is door ondertekening van het contract gemachtigd om de hond(en) uit te laten op de afgesproken dagen en tijdstippen.

3.5 Takoda gaat op een diervriendelijke, respectvolle verantwoorde manier met de hond(en) om.

3.6 Takoda zal de hond enkel en alleen laten loslopen als de opdrachtgever dit opdraagt en dit ook ondertekend.

3.7 Indien de hond zou weglopen tijdens de wandeling (door om het even welke oorzaak) zal Takoda alles in het werk stellen om de hond(en) terug te vinden, echter zonder daarvoor verantwoordelijk te kunnen gesteld worden.

3.8 Takoda houdt de opdrachtgever op de hoogte van afwijkend gedrag en gezondheid van het dier ten tijde dat dit onder het toezicht van Takoda valt.

3.9 Takoda kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ziekte, infectie, letsel of aandoening die het dier oploopt ten tijde dat dit onder het toezicht van Takoda valt.

3.10 Takoda dient het voertuig dat gebruikt wordt voor het vervoeren van de hond(en) in goede staat te onderhouden en regelmatig te inspecteren en te reinigen.

3.11 Ingeval de opdrachtgever een huissleutel overhandigt aan Takoda, nodig voor het uitvoeren van de opdracht, verbindt Takoda er zich toe de sleutel zorgvuldig in bewaring te nemen, niet te voorzien van adresgegevens, niet te dupliceren, enkel te gebruiken voor het uitvoeren van de overeengekomen opdracht en op vraag van de opdrachtgever of bij beëindiging van de opdracht de sleutel onmiddellijk terug te geven. Bij diefstal of verlies van de sleutel zal Takoda de opdrachtgever zo snel mogelijk verwittigen zonder daarbij echter aansprakelijk kunnen gesteld te worden voor eventuele schade als gevolg daarvan.

3.12 Takoda behoudt zich het recht om de opdracht te annuleren in geval van zéér slechte weeromstandigheden zoals hevige regen, sneeuw, ijs en storm. Bij een hittegolf worden de opdrachten in de voormiddag uitgevoerd tenzij er een te hoge temperatuur is.

3.13 Takoda behoudt zich het recht om de hond(en) te weigeren indien zij van mening is dat deze hond(en) een probleem of gevaar kan/kunnen zijn voor andere honden of personen en daardoor ongeschikt is/zijn voor het uitlaten in groepsverband.

3.14 Takoda behoudt zich het recht om, indien de hond(en) een besmettelijke ziekte heeft/hebben de hond(en) gedurende deze periode niet met andere honden uit te laten.

3.15 Loopse honden kunnen gedurende de loopsheid niet mee met de groep, wel is het mogelijk om deze hond(en) apart uit te laten.

3.16 Takoda behoudt zich het recht om bij reden van overmacht af te zien van de opdracht. Takoda geeft dit zo spoedig mogelijk door aan de opdrachtgever zodra er sprake is van een dergelijke onvoorziene omstandigheid.

3.17 Takoda behoudt zich het recht om de opdrachten tijdelijk op non-actief te zetten in verband met vakantie. Takoda dient vakanties minimaal twee weken vooraf mee te delen aan opdrachtgevers.

3.18 Takoda heeft te allen tijde het recht om tot opzegging van een overeenkomst.

Artikel 4: rechten en plichten van de opdrachtgever

4.1 De opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond(en) alle verplichte inentingen gekregen heeft/hebben namelijk de gewone jaarlijkse vaccinaties (kattenziekte, hondenziekte, rattenziekte en besmettelijke hepatitis) en kennelhoest.

4.2 De opdrachtgever zorgt er voor dat de hond gechipt is voor aanvang van de geplande opdrachten.

4.3 De opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond(en) preventief behandeld word/worden tegen vlooien, wormen en teken.

4.4 Indien de hond(en) ziek of loops is/zijn, zal de opdrachtgever dit melden vóór het uitvoeren van de opdracht.

4.5 De opdrachtgever zal bij het kennismakingsgesprek vermelden of de hond(en) al dan niet ooit agressief gedrag vertoond heeft/hebben naar mensen en/of andere dieren. Indien dit zo is heeft Takoda het recht om de hond(en) te weigeren.

4.6 Bij het vermelden van onvolledige of foutieve informatie, is de opdrachtgever aansprakelijk jegens Takoda voor alle voortvloeiende schade.

4.7 De opdrachtgever machtigt Takoda om ( enkel in het geval van hoogdringendheid en indien de opdrachtgever niet bereikbaar is binnen de daarvoor nodige tijd) in geval dat het dier dringend medische verzorging nodig heeft door ongeval, ziekte, letsel, e.d., op kosten van de opdrachtgever de in de overeenkomst vermelde dierenarts en bij niet beschikbaarheid van deze laatste, eender welke dierenarts te consulteren, die alle nodige medische behandelingen mag verrichten, inclusief het laten inslapen bij een uitzichtloze situatie en/of medicijnen mag voorschrijven en/of toedienen.

4.8 De opdrachtgever heeft een familiale verzekering waarbij de hond(en) is (zijn) meeverzekerd.

4.9 De opdrachtgever zorgt ervoor dat alles wat nodig is voor het optimaal te kunnen uitvoeren van de diensten, ter beschikking wordt gesteld aan Takoda, met name een handdoek bij nat weer, drinken voor de hond(en).

4.10 Indien de opdrachtgever om eerder welke reden de afgesproken dienst wenst af te zeggen, dient hij Takoda 24 uur op voorhand te verwittigen. Bij gebreke daaraan zullen de diensten alsnog in rekening gebracht worden.

4.11 De opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond(en) op het afgesproken adres aanwezig is/zijn. Indien de hond(en) niet aanwezig is/zijn worden de kosten van de geplande wandeling onverminderd in rekening gebracht.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

5.1 Takoda heeft een beroepsaansprakelijke verzekering voor het geval de hond(en) van de opdrachtgever schade zou/zouden aanrichten aan derden terwijl hij onder het toezicht staat van Takoda.

5.2 Takoda is niet aansprakelijk voor de schade aan de hond(en), zonder enige opzet aangebracht door Takoda.

5.3 Takoda is niet aansprakelijk bij inbraak in het huis van de opdrachtgever, tenzij aantoonbaar gebruik gemaakt van de bij Takoda aanwezige sleutel welke door nalatigheid in handen is gekomen van derden.

5.4 Indien de aansprakelijkheid van Takoda voor schade van de opdrachtgever moet worden aangenomen, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de directe schade.

5.5 Takoda is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het in gebreke blijven bij het uitvoeren van de opdracht.

5.6 Takoda is niet aansprakelijk voor schade aan de woning of de inboedel van de opdrachtgever ten gevolge van een vuile natte hond.

Artikel 6: Tarieven en betalingen

6.1 Alle weergegeven tarieven zijn per prestatie. De tarieven kunnen ter alle tijden geraadpleegd worden via de website www.takoda-dogs.be of kunnen op verzoek opgevraagd worden.

6.2 De 10-beurtenkaarten dienen gebruikt te worden binnen een termijn van 12 maanden.

6.3 Alle weergegeven tarieven zijn excl. kosten voor een dierenarts, nodige medicatie en verzorgingsproducten.

6.4 Korting vanaf de 2de hond op hetzelfde adres: – €5

6.5 Alle weergegeven tarieven voor wandelingen zijn geldig op weekdagen, er word niet gewandeld op feestdagen.

6.6 De vergoeding voor het uitvoeren van de opdracht door Takoda word duidelijk vermeld door Takoda en de opdrachtgever gaat akkoord door ondertekening van een overeenkomst. Vanaf dan is er geen betwisting over de prijs meer mogelijk. De vergoeding dient door de opdrachtgever aan Takoda betaald te worden vóór aanvang van de opdracht, dit kan cash of via overschrijving op de rekening van Takoda BE08 8903 9428 3813, BIC VDSPBE91. Indien de betaling niet ontvangen werd bij aanvang van de opdracht, zal deze niet uitgevoerd worden.

6.7 Extra kosten die niet omschreven werden in de overeenkomst, dienen door de opdrachtgever binnen de 8 dagen voldaan te worden. (dierenarts, medicatie, … )

6.8 Bij ontvangst van de betaling wordt een bewijs van betaling aan de opdrachtgever overgemaakt en afgetekend voor voldaan.

6.9 Indien de vordering uit handen moet worden gegeven zal Takoda de dienstverlening met onmiddellijke ingang beëindigen en zullen de incassokosten op de opdrachtgever verhaald worden.

6.10 De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en volgens art. 1139 van het Burgerlijk Wetboek als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door verstrijken van de termijn. In geval van niet betaling op de vervaldag is de opdrachtgever gehouden bij toepassing van art. 1147 van het Burgerlijk Wetboek tot betaling van een schadevergoeding wegens wanbetaling, conventioneel en onverminderd vastgesteld op 12%, met een minimum van €25. Tevens zal een verwijlintrest van 12% per jaar verschuldigd zijn, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Alle verdere inningskosten zijn ten laste van de opdrachtgever. Alle klachten dienen binnen 5 dagen aangetekend te gebeuren. Elke betwisting wordt volgens Belgisch recht beslecht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Gent/Zelzate behoren.